Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια πληροφοριών και διατήρηση δεδομένων
Η YHI Flooring έχει καθιερώσει τεχνικές, διοικητικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την υποβοήθηση της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών των πελατών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

Η YHI Flooring θα διατηρεί τις πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας στον Ιστότοπο παραμένει ενεργός ή όπως απαιτείται προκειμένου να σας παρέχει υπηρεσίες.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιεί η YHI Flooring τις πληροφορίες σας, μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας και η YHI Flooring θα διαγράψει τις πληροφορίες που κατέχει σχετικά με εσάς, εκτός εάν χρειάζεται να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της, να διευθετήσει διενέξεις και να εφαρμόσει τις μεταξύ μας συμφωνίες.

Νόμιμα συμφέροντα
Η YHI Flooring ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας προκειμένου να παράσχει, να βελτιώσει και να προσαρμόσει τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες της. Η χρήση και η κοινοποίηση των πληροφοριών σας για τους σκοπούς αυτούς είναι επίσης απαραίτητη, προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να προωθούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας αναφορικά με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιούνται ο ιστότοπος και τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες και την ανάπτυξη τρόπων να αλλάζουμε τις παροχές μας, έτσι ώστε να είναι περισσότερο συναρπαστικές και ενδιαφέρουσες για εσάς και άλλους χρήστες.

Η χρήση των πληροφοριών σας για τους λόγους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου είναι επίσης απαραίτητη, προκειμένου να μας επιτραπεί να προωθούμε τα νόμιμα συμφέροντά μας που αφορούν τη βελτίωση μας, την πληροφόρηση αναφορικά με τα μοτίβα χρήσης του ιστότοπου και τυχόν παρεχόμενων Υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν αυτές για τους χρήστες.

Η YHI Flooring ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των πληροφοριών σας για τους σκοπούς αυτούς και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων της αναφορικά με τη διατήρηση της ασφάλειας της, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της προστασίας των χρηστών από παρενόχληση, υποκλοπή IP, ανεπιθύμητα μηνύματα και εγκληματικές ενέργειες και όλα τα είδη κινδύνων αναφορικά με την ασφάλεια.Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες επεξεργασίας και, αν θέλετε να προβάλετε ένσταση.
https://yhiflooring.com